Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: „ÁSZF”)


Jelen ÁSZF kizárólag azon szerződésekre irányadó és alkalmazandó, amelyben a Basrawi Kft., mint vállalkozó nyomdaipari szolgáltatás teljesítésére, valamint nyomdaipari termékek kihelyezésére vállal kötelezettséget.

1., Vállalkozó

Basrawi Kft.

székhely/üzlet:
1068 Budapest, Király u. 54.,
Cégjegyzékszám: 01-09-271592,
adószám: 25376368-2-42,
tel./fax: 06/1 708-1707.,
e-mail cím: info@kiralydigitalisnyomda.hu),
továbbiakban: mint Vállalkozó.

Megrendelő a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdatermékről, valamint a hozzá kapcsolódó munkákról és szolgáltatásokról műszaki specifikációt is tartalmazó eseti megrendelést ad át a Vállalkozó részére személyesen, e-mailben vagy faxon (továbbiakban „Megrendelés”). A megrendelések elválaszthatatlan mellékletét képezi a jelen ÁSZF.

2., Megrendelő

A Vállalkozót nyomdaipari termékek legyártásával / vagy nyomdaipari termékek kihelyezésével megbízó természetes vagy jogi személy, továbbiakban: mint „Megrendelő”
A Vállalkozó és a Megrendelő együttesen mint felek (továbbiakban: „Felek”) is említésre kerülhetnek.

3., Árajánlat

Vállalkozó vállalja, hogy  a Megrendelő írásban megadott árajánlatkérésének átvételét követően 2 munkanapon belül Megrendelő számára személyesen vagy írásban (e-mailben) eljutattja részletes Vállalkozói árajánlatát (továbbiakban: Árajánlat).

4., Megrendelés

Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén írásos Megrendelést küld (személyesen vagy e-mailben) a Vállalkozónak.

4.1., Megrendelés visszaigazolása

A Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételét követően 3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a nyomdatermék mennyiségét és kivitelezésére vonatkozó adatokat, szükséges utómunkákat és műveleteket, a szállítás időpontját, valamint a termék(ek) árát és az egyéb felmerülő költségeket is.

A Megrendelés kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a Vállakozó azt írásban visszaigazolta. Vállalkozó csak abban az esetben fogadja el a Megrendelést, ha az tartalmazza, hogy az „árajánlatot elfogadom” vagy azzal egyenértékű kifejezést. A Megrendelés akkor is érvényes, ha az nem tartalmazza a Megrendelő adatait, vagy azt nem a Megrendelő cégjegyzék szerint képviseletére jogosult személy adta le. A Megrendelés visszaigazolásával a Felek közötti egyedi szerződés minden esetben létrejön az Árajánlatban megadott tartalommal.

A Megrendelést a Vállalkozó a Megrendelő részéről képviseletére jogosult személytől vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerint annak tekinthető személytől fogadja el. A Ptk. 6:18. § (2) bekezdése értelmében ugyanakkor Vállalkozó képviselőnek tekinti azt a személyt is, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni. Amennyiben az Árajánlat elfogadásáról szóló visszaigazolás (Megrendelés) azon e-mail címről/fax számról érkezik, amelyre a Vállalkozó az Árajánlatot megküldte, úgy az egyedi vállalkozási szerződést minden esetben létrejöttnek és hatályosnak tekintjük.

A Válalkozó részére történő megrendelés megküldésével a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Amennyiben a Felek az ÁSZF-től el kívánnak térni, azt külön írásbeli megállapodásban tehetik meg, ennek hiányában az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.

4.2., Megrendelés
tartalma, műszaki specifikáció

Megrendelő köteles a Vállalkozót minden, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni.  Fontos, hogy átadásra kerüljön a digitális grafikai fájl (fájl neve és jellemzői) valamint a grafikai fájl tárolásának pontos helye (mappa/adattároló/meghajtó, stb.).

Megrendelő köteles a megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdatermékre vonatkozóan pontosan és egyértelműen rögzíteni a munka megnevezését, a rendelt mennyiséget (darab, oldalterjedelem, példány, stb.) és a munka felületét / méretét, továbbá rögzíteni szükséges a nyomathordozó alapanyag jelemzőit (pontos fajtája, típusa, súlya, vastagsága, stb.) illetve minden olyan egyéb, a megrendelt nyomdatermékre vonatkozóismérvet, amelyet a Megrendelő szükségesnek érez megadni a nyomdaterméknek az elvárt módon és minőségben való ellőállításához.

A Megrendelőnek munkánként specifikálnia kell az utómunka részleteit (gyűrűzés, kasírozás, laminálás, méretre vágás, kihelyezés, stb.) Fontos, hogy kiemelten kezelve legyen a megrendelt nyomdatermék elkészítési/szállítási határideje, szállítási helye és a szállításról intézkedő fél megnevezése.

A Vállalkozó alapértelmezettként feltételezi, hogy a Megrendelő tisztában van az általa megrendelt nyomdatermékek elvárható nyomdaipari jellemzőivel és az elkészítéséhez alkalmazott nyomdatechnológiai procedúrákkal. Megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a nyomdatechnikai kivitelezés módját – a megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdaterméktől elvárt kültéri / beltéri minőséget és alkalmazott nyomtatási technológiát – melynek tartalmáról, amennyiben az a Megrendelő számára szükséges, a Megrendelő kérheti a teljes körű felvilágosítást. A fent foglaltak elmulasztásából eredő minden kár a Megrendelőt terheli.

5., Teljesítés

Vállalkozó a Megrendelő által átadott vagy a Megrendelő által elfogadott grafikai dokumentációból (továbbiakban: Grafikai dokumentáció) dolgozik.

A Megrendeklő a Megrendeléssel együtt adja át a Válallkozónak a vizuál kommunikációs nyomdatermék elkészítéséhez szükséges Grafikai dokumentációt. A Grafikai dokumentáció átadása digitális adat / grafikai fájl formában történik. Amennyiben a Megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges Grafikai dokumentációt nem tudja biztosítani, azt legkésőbb a Megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Válalkozó részére átadni; a megjelölt határidő túllépése a Megrendelés teljesítésének automatikus meghiúsulását eredményezi, amelyért a Vállalkozót semmilyen nemű felelősség nem terheli. A munka gyártásának kezdő időpontja és a Grafikai dokumentáció leadásának végső hatatárideje között minimum 24 óra időintervallum biztosítása szükséges.

A Vállakozó a megkésve leadott Grafikai dokumentáció miatt meghiúsult Megrendelés újbóli elvégzéséhez, csak új, a Megrendelő és a Válalkozó által közösen elfogadott és a Megrendelésben feltüntetett teljesítési határidő elfogadása után fog hozzá.

A Megrendelő által megrendelt nyomdatermékek elkészítéséhez Válalkozó részére átadott digitális Grafikai dokumentációnak, valamint minden egyéb, Megrendelő által leadott grafikai anyagnak nyomtatásra / reprodukálásra, feldolgozására való alkalmasságnakaz elbírálása a Vállalkozó feladta. Grafikai dokumentáció alkalmatlansága esetén a Vállalkozó jogosult a Megrendelő Megrendelését visszautasítani.

Amennyiben a Vállakozó bármilyen okból a megrendelésnek nem tud eleget tenni, ezt a tényt köteles a Megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül írásban (személyesen, telefonon, e-mailben) közölni a Megrendelővel.

Amennyiben a Megrendelő által átadott digitális grafikai anyagok nem megfelelőek és ezek javítását a Vállalkozóval akarja elvégeztetni, úgy az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik. Vállalkozó nem köteles a megrendelést mindaddig visszaigazolni, amíg a felek írásban nem egyeznek meg a digitális anyagokjavításának költségeiben.

A Vállakozó a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat, segédeket igénybe venni, illetve közvetitett szolgáltatást végezhet.

A megrendelés mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelésben megadott Vállalkozó székhelye/üzlete: 1068 Budapest, Király u. 54.. Ha a Megrendelő a megrendelésben megadott címre kéri a szállítást, akkor a Vállalkozó a szállítást saját vagy bérelt fuvareszközzel végzi, szállítási díj ellenében bonyolítja le.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követően 5 munkanapon belül nem veszi át az árut, abban az esetben a Vállakozó jogosult a teljes vételárat és a raktározással kapcsolatos egyéb költségeket (a termék terjedelmétől függően 2000-5000,- Ft/nap + Áfa) a Megrendelő felé kiszámlázni. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy az előzőekben leírtakat elfogadja, arról a Vállalkozó külön tájékoztatta és az abban foglaltak a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képzi.

A nyomdatermékek minősége, a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor szerződésszerű, ha a szúrópróba szerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5%-ot nem haladja meg.

A Megrendelő a nyomdatermék átvételével elismeri, hogy a nyomdatermék a szerződésben meghatározott minőségnek megfelel és tisztában van a megrendelt termék műszaki tulajdonságaival. Amennyiben a nyomdatermék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmazz, amit a Megrendelő átvételkor nem ismer fel, a teljesítést követően 5 napon belül köteles a kiofogását a Vállalkozóval írásban vagy személyesen közölni. A megrendelő által közölt minőségi kifogást a Vállalkozó jogosult ellenőrizni. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogással él, akkor a nyomdaterméket köteles abban az állapotban megőrizni, amelyben a teljesítés helyén átvette és arra alkalmas helyen tárolni. Az elfogadott minőségi kifogás alapján a Vállalkozó 3-5 napon belül köteles hibás a nyomdaterméket javítani vagy újragyártani.

6., Kihelyezés

Megrendelő jogosult a nyomdatermékek kihelyezésére vonatkozóan is megrendelést adni (a továbbiakban: „Kihelyezés megrendelése”) a Vállalkozónak. Kihelyezés megrendelése esetén, Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatok meghatározására terméktípusonként – a kihelyezendő termékek száma, mérete, a kihelyezés célterülete és időtartama; a felsorolt adatok átadása a Vállalkozó számára írásban (személyesen, faxon, e-mailben) történik. A Vállalkozó a Kihelyezés megrendelését követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy azt a Megrendelő által igényelt kondíciókhoz képest milyen feltételekkel tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését a Vállalkozó végzi úgy a kihelyezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számla kiállítása, a nyomdatermékek kihelyezésének igazolása után (szemrevételezés, jegyzőkönyv vagy fotó), valamint a kihelyezési felületekre vonatkozó szerződések bemutatását követően kerül sor.

A Vállakozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasíthatja.

Amennyiben a Megrendelő végzi vagy végezteti a kihelyezést, abban az esetben a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért kizárólag a Megrendelő a felelős. A Megrendelőnek a megfelelő minőségben átadott nyomdatermékek esetében, amennyiben a Megrendelő saját maga által végzett / végeztetett hibás kihelyezés miatt a termék(ek) elveszitik kereskedelmi, vizuális értéküket, a Megrendelőnek ebből eredendő káráért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.

Abban az esetben ha a kihelyezésre vonatkozó megbízást a Vállakozó elutasítja vagy azt a Megrendelő felé nem megfelelő feltételekkel tudná teljesíteni és ezért a Megrendelő a kihelyezési megbízást harmadik félnek adja át – tehát nem a Vállalkozó végzi – úgy a hibás kihelyezés miatt a termék(ek) elveszitik kereskedelmi, vizuális- komunikációs értékcsökkenésével kapcsolatban, a Megrendelőnek ebből származó károk vonatkozásában  kizárt a Vállalkozó felelősségének megállapítása.

Kihelyezés esetén a Megrendelő felelőssége, hogy a megrendelt nyomdaipari termék kihelyezésének helyét előzetesen megtekintse, a hatályos jogszabályokszerinti alkalmasságát felmérje, a Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felület rendeltteészerű használatának alkalmasságáért nem szavatol. A Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felülettel kapcsolatban nem felel harmadik személyek magatrtásáért, nem felel a rajta kivül álló okból bekövetkező károkért sem.

A Megrendelő a jelen ÁSZF átvételével egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megrendelt nyomdatermék szakszerű kihelyezésével kapcsolatos felvilágosítást a Vállalkozótól megkapta.

A kihelyezéssel vagy annak késedelmével összefüggésében keletkező károkért , amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis major, a Felek érdekkörén kívül álló események esetén – a Megrendelő viseli.

Vállalkozó nem felel semmilyen, nem a megrendelt nyomdaipari termékben keletkezett kárért vagy elmaradt haszonért , amely a hibás teljesítéssel összefüggésben a Megrendelőnél keletkezett.

7., Megrendelő utasítási jogai

Megrendelés kivitelezése alatt a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő hibás utasításaiból eredő károkért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Megrendelés bárminemű eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.

Ha a Megrendelő gyártásra alkalmatlan Grafikai dokumentációt vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgátat megfelelő Grafikai dokumentációt, illetve követeli az eredeti Grafikai dokumentáció alapján történő gyártást, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Az e pontban szabályozott elállásból eredően a Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő kárért a Vállalkozót felelősséget nem terheli.

8., Nyilatkozatok, Felelősség

Megrendelő köteles a Megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozni a 2011. évi LXXXV. törvény – a környezetvédelmi termékdíjról – 3. § (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról. Ennek elmulasztásából eredő minden kár (különösen, de nem kizárólagosan a termékdíj megfizetése) a Megrendelőt terheli.

Vállalkozó kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó Megrendeléseket felvevő és annak teljesítésével foglalkozó munkatársai kizárólag a Megrendelések tartalmát ismerik meg a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyban. Ilyen módon nem ismerik és nem is ismerhetik a Megrendelő tevékenységét, valamint a Megrendelésekkel egyébként összefüggő egyéb körülményeket. Vállalkozó a megrendelt nyomdaipari szolgáltatás teljesítésén és kihelyezésén kívül a Megrendelőnél felmerülő körben nem lát előre semmilyen egyéb körülményeket, így azokért semmilyen módon sem tehető felelőssé.

Egyebekben Felek megállapodnak, hogy kizárják a Vállalkozó felelősségét minden elmaradt haszonból, megtakarításban beállt veszteségből, a Megrendelő jó hírnevének csökkenéséből eredő bármilyen kárért, amely a Vállalkozó termékeivel kapcsolatban a Megrendelőnél vagy harmadik személynél keletkezett, abban az esetben is, amennyiben esetlegesen a Vállalkozó tudomással bírt volna ezen károk felmerülésének a lehetőségéről.

9., Szerzői jogok

Vállalkozónak átadott anyagok szerzői joga a Megrendelőt terheli.

Vállalkozó nem vállal felelősséget a gyártott nyomdatermékkel kapcsolatban harmadik személy által támasztott bármilyen szerzői jogi, tulajdonjogi vagy személyiségi jogi igénnyel szemben. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az átadott Grafikai dokumentáció minden szerzői jogi igénytől mentes, valamint harmadik személy személyiségi jogait semmiben nem sérti. Megrendelő helytállási kötelezettséggel tartozik a Vállalkozó felé, amennyiben Vállalkozóval szemben harmadik személyek szerzői jogi és/vagy személyiségi jogsérelemből származó igényekkel lépnek fel a Grafikai dokumentáció kapcsán.

10., Díjazás

Vállalkozót a  Megrendelés teljesítéséért vállalkozói díj (a  továbbiakban: „Vállalkozói díj”) illeti meg, melynek összege az Árajánlatban meghatározott összeg. A Vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét. Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díjon felül a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerült egyéb költségeinek megtérítésére.

Vállalkozó a Megrendelés teljesítését követően teljesítési igazolás, átvételi elismervény alapján jogosult a Vállalkozói díjról számlát kiállítani, és a Megrendelőnek azt benyújtani. Vállalkozó teljesítési igazolás hiányában is jogosult a Vállalkozói díjról számlát kiállítani Megrendelő részére, amennyiben a megrendelt nyomdatermék, a rendelt minőségben, mennyiségben és a Megrendelésben rögzített határidőre átadásra került.

Megrendelő köteles a Vállalkozó számláján feltüntetett összeget a   Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a számlán szereplő határidő lejártáig-, az üzletben történő személyes átvételesetén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni.

15 napon túli késedelem esetén Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozás rendezésre nem kerül. Vállalkozó a teljesítés felfüggesztéséből eredően semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén Vállalkozó jogosult a mindenkor hatályos, Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján megállapított kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerint negyven eurónak megfelelő behajtási költségátalányt felszámítani és érvényesíteni Megrendelővel szemben, amely a késedelembe esés napjától esedékes.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő mindaddig nem jogosult az esetleges jótállási jogait érvényesíteni, amíg a vállalkozói díjat, annak a késedelmi kamatát, illetve a behajtási költségátalányt a Vállalkozónak meg nem fizette.

11., Ellállási jog

A már megrendelt  és elkészített egyedi termék után a Megrendelőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga (a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ c) pontja alapján) a teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: a vásárló által biztosított fotókkal, grafikákkal és szöveggel ellátva legyártatott poszterek, vászonképek, ajándéktárgyak, stb.).

12., Garanciális feltételek

Vállalkozó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb kültéren kihelyezett alaptípusokra a  következők:

  • PVC molinó, ötapadó fólia: 12 hónap
  • Papír: 6 hónap

Megrendelő tisztában van a ténnyel, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsájt színmintát abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta hiányában a Vállalkozó semmiféle szín-helyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermék kivitelezése / nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint történnek.

A Vállalkozó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék újragyártását, vagy lehetőség szerint, javítását vállalja; bármely egyéb pénzbeli kompenzációra, vagy visszatérítésre Vállalkozó nem köteles.

13., Felmondás

Vállalkozó jogosult – anélkül, hogy emiatt bárminemű kártérítési felelősség terhelné – a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
a) Megrendelő bármely, a jelen ÁSZF-ből, valamint a Felek közötti egyéb megállapodásból származó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Vállalkozó valamely jogát megsérti;
b) Megrendelő ellen felszámolási, végrehajtási, kényszertörlési, végelszámolási, csődeljárási vagy egyéb, a fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indul. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő minden fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé és lejárttá válik.

14., Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, ahol jelen ÁSZF a Felek nyilatkozatának érvényességét írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni az e-mailt és a személyesen átadott írásos dokumentumot is. Az ÁSZF-ben a Vállalkozó fent megadott elérhetőségeire megküldött nyilatkozatokat fogadja el. Az írásbeli nyilatkozat hatálya a kézbesítéssel áll be.

Vis maior minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából Vis maiornak tekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok. Vis maior előfordulása estén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ebben az értesítésben meg kell nevezni a Vis maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis maior 1 (egy) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezek a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a Felek a szerződéstől Vis maior miatt állnak el, a szerződés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.

Vállalkozó az ÁSZF módosításának jogát fenntartja.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Megrendelő a jelen Általános Szerződési  Feltételeket (ÁSZF) kitételeit tudomásul veszi, megértette és a Megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadta, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Budapest, 2023.03.09.